December 16, 2010

Konsep Musyarakah (Perkongsian)

Konsep Musyarakah (Perkongsian)


Selain mudharabah, musyarakah juga merupakan salah satu bentuk produk di bawah kontrak perkongsian yang tersenarai di dalam institusi perbankan Islam. Dari segi bahasa, musyarakah atau syarikah bermaksud percampuran harta milik orang yang berlainan sehingga tidak dapat dibezakan antara satu sama lain.


Dari segi istilah, musyarakah adalah perjanjian yang dimeterai antara 2 pihak atau lebih sebagai rakan kongsi untuk berkongsi modal dan keuntungan dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian, maka pembahagian kerugian mestilah berdasarkan modal masing-masing yang diketengahkan. Tidak disyaratkan modal semua rakan kongsi sama jumlahnya.

Di dalam aplikasi sistem perbankan Islam, bank bertindak sebagai rakan kongsi kepada pelanggannya dengan menyediakan pembiayaan atas konsep musyarakah tanpa mengenakan kadar faedah. Bank boleh membiayai perusahaan tersebut sepenuhnya atau sebahagiannya sahaja.


Ini bermakna, sekiranya perusahaan tersebut mengalami keuntungan, bank berhak menerima bahagian daripada keuntungan perusahaan yang bakal diperolehi kelak. Kadar perolehan keuntungan sesama rakan kongsi hendaklah dipersetujui semasa kontrak dimaterai. Manakala pelanggannya pula mendapat bahagian daripada keuntungan atas sebab pembiayaan peribadi yang disuntik masuk ke dalam perusahaan dan juga kerja serta pengurusan yang dilakukannya sendiri. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka setiap pihak perlu menanggung kerugian tersebut mengikut jumlah pembiayaan yang diketengahkan.Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah mutanaqisah (perkongsian yang semakin berkurang) juga dikenali sebagai musyarakah muntahiah bitamlik (perkongsian yang diakhiri dengan pemilikan). Melalui konsep ini, bank dan pelanggannya berkongsi modal untuk mendapatkan sesuatu aset. Maka, pemilikan aset tersebut adalah ke atas kedua belah pihak. Aset tersebut akan menjadi milik penuh pelanggan apabila dia telah membayar kembali kesemua pembiayaan yang diketengahkan bank dalam tempoh masa yang ditetapkan secara berkala.

Sebagai contoh, Ina telah memohon pembiayaan atas kontrak musyarakah mutanaqisah untuk membeli sebuah banglow. Setelah mengenal pasti banglow yang ingin dibelinya, Ina membayar 10% daripada harga banglow tersebut sebagai deposit. Baki sebanyak 90% dibayar oleh bank. Maka Ina berkongsi milik dengan pihak bank ke atas banglow tersebut sebanyak 1 : 9 (satu nisbah sembilan).

Ina telah bersetuju untuk membayar kembali kepada pihak bank sebanyak 1% setiap bulan secara berkala untuk mendapatkan pemilikan penuh (kadar bergantung kepada kontrak yang dipersetujui di awal perjanjian). Maka, dalam tempoh itu pemilikan bank ke atas rumah tersebut akan berkurang, manakala pemilikan Ina akan bertambah. Di akhir kontrak, pemilikan rumah tersebut telah berpindah sepenuhnya ke atas Ina, menjadikan nisbah pemilikan 10 : 0.


Keputusan Majlis Penasihat Syariah

Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dalam mesyuaratnya yang ke 53 bertarikh 29 September 2005 telah memutuskan bahawa produk pembiayaan berasaskan kontrak musyarakah adalah dibenarkan selagi tiada elemen jaminan modal dan/atau keuntungan oleh rakan kongsi ke atas rakan kongsi yang lain.


Keputusan tersebut adalah berdasarkan beberapa dalil keharusan musyarakah :

(i) Firman Allah menerusi Surah Saad : 24,

Maksudnya : “...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bergaul itu, setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, sedang mereka amatlah sedikit...” 35

Perkataan’al-khulatha’ dalam ayat di atas membawa maksud perkongsian. Berdasarkan ayat di atas, musyarakah merupakan syariat lama yang tidak dimansuhkan. Amalan ini telah sedia ada sejak zaman Nabi Daud dan tidak ditegah oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, musyarakah perlu dilaksanakan secara adil dan berlandaskan Syarak.

(ii) Apabila Rasulullah SAW dilantik sebagai pesuruh Allah SWT, masyarakat Arab telah menjalankan mua`malah secara musyarakah dan Rasulullah SAW membenarkannya seperti sabda baginda:

“Pertolongan Allah SWT ke atas dua orang yang bersyarikat adalah selagi mana salah seorang daripada kedua-duanya tidak mengkhianati rakan kongsinya. Sekiranya salah seorang mengkhianati rakan kongsinya maka Allah SWT akan mengangkat pertolonganNya daripada kedua-duanya.” - Al-Daraqutni, Sunan al-Daraqutni, Mu’assasah al-Risalah, 2004, j. 3, h. 442, hadis no. 2934.

(iii) Terdapat riwayat sahabat Rasulullah SAW yang menyatakan tentang keharusan musyarakah seperti yang berikut:

“Keuntungan adalah berdasarkan apa yang telah disyaratkan dan kerugian adalah berdasarkan kadar harta (pihak yang berkongsi).” - Al-Zaila`i, Nasb al-Rayah li Ahadis al-Hidayah, Mu’assasah al-Rayyan, 1997, j. 3, h. 475.

“Kerugian adalah berdasarkan kadar harta, dan keuntungan adalah berdasarkan apa yang disyaratkan.” - Abdul Razzaq al-San`ani, Musannaf Abdul Razzaq, Al-Maktab al-Islami, 1403H, j. 8, h. 248.


(iv) Secara umumnya, ulama bersependapat dalam mengharuskan syarikat atau musyarakah, walaupun mereka berselisih pendapat mengenai jenis-jenis musyarakah yang dibenarkan.


Wallahualam.


p/s : tulisan berbahasa arab tidak dapat dimasukkan lagi buat masa ini atas masalah teknikal.

Mukhlisah Mardhiah

Permai Hill

10 Muharam 1432H / 16 Disember 2010M

11.59pm

December 13, 2010

Riba VS Untung

Beza Antara Riba (faedah) dan Untung


Terdapat perbezaan antara riba dan keuntungan di dalam urusan jual beli dan perniagaan. Allah telah menghalalkan keuntungan yang diperoleh hasil daripada jual beli dan mengharamkan riba dalam urusan hutang.


Jika dilihat dari segi luaran, kedua-duanya merupakan pertambahan daripada modal asal. Sebab itu golongan musyrik di zaman Rasulullah mendakwa bahawa pertambahan pada harga asal di dalam urusan jual beli sama seperti pertambahan pada harga asal disebabkan pembayaran tertangguh (hutang). Oleh itu, Allah Ta’ala telah membidas dakwaan mereka dengan menurunkan ayat menerusi surah al-baqarah : 275.
....................Antara perbezaan di antara pertambahan yang halal (untung) dalam perniagaan dan pertambahan yang haram (riba) adalah :


(i) Pertambahan dalam riba adalah upah disebabkan pembayaran tertangguh.

Namun, pertambahan dalam perniagaan imbalannya barang yang dibeli termasuk bayaran ke atas usaha untuk mendapatkan barang tersebut.


(ii) Pertambahan dalam perniagaan adalah pertambahan harta yang nyata antara dua barangan yang berlainan dan bermanfaat pertukarannya. Contohnya duit dan makanan.

Namun, pertambahan menerusi hutang pada hakikatnya tidak ada pertukaran yang berlaku. Apabila dua barang misli (yang serupa) ditukar, maka hukumnya perlu dikembalikan seperti mana ia, tanpa menambah atau mengurangkan kuantitinya. Tambahan pula, hutang biasanya sekali, akan tetapi riba berterusan tanpa henti selagi pembayaran penuh tidak dilaksanakan.


(iii) Perniagaan meliputi 2 bentuk risiko, iaitu risiko penurunan harga barang ketika penjual ingin menjualnya, dan risiko kerosakan barang ketika masih di dalam simpanan penjual.

Sedangkan urusan hutang dengan riba tidak melibatkan apa-apa risiko. Sekadar hutang untuk dibayar balik. Maka berbaloilah keuntungan diambil melebihi modal.


Secara kesimpulannya, pertambahan di dalam riba adalah haram kerana duit tidak boleh mencipta duit lain dengan sendirinya. Sedangkan pertambahan keuntungan adalah harus kerana Islam tidak mengakui keuntungan melainkan jika berpunca daripada pekerjaan yang terdedah kepada 2 risiko iaitu rugi atau untung.


Wallahua'lam
Mukhlisah Mardhiah
12 Disember 2010M / 6 Muharam 1432H
Permai Hill

Justifikasi Pengharaman Riba dalam Islam

Justifikasi Pengharaman Riba dalam Islam

Sememangnya diketahui bahawa syariat Islam tidak akan mengharamkan sesuatu perkara melainkan perkara tersebut mendatangkan kemudharatan kepada manusia. Begitu juga dengan amalan riba. Ulama’ telah membentangkan banyak hikmah dan faedah pengharaman riba.


Antaranya, amalan riba akan membentuk manusia yang mementingkan kemewahan, ego dan menyembah harta. Sedangkan Islam membina hubungan sesama manusia di atas dasar saling bantu membantu. Keadaan ini akan membentuk individu yang saling menghormati dan kasihan belas antara satu sama lain. Harta hanyalah alat untuk menuju Allah Ta’ala, dan bukannya matlamat yang seharusnya dikejar manusia.

Selain itu, amalan riba akan menjadikan manusia malas berusaha mencari harta. Cukup sekadar duit masuk dengan hanya goyang kaki. Maka sedikit demi sedikit manusia akan meninggalkan medan perniagaan, pembuatan, perkilangan, apatah lagi kraf tangan. Sekiranya keadaan ini berterusan, sudah tentu akan mencacatkan pertumbuhan ekonomi negara serta mengurangkan modal insan yang berkualiti.

Di samping itu, jika dirujuk terhadap keperluan kewangan, sudah tentu orang miskin dan kurang keupayaan yang lebih banyak melaksanakan pinjaman. Dengan kewujudan riba atau faedah akan membebankan lagi golongan ini. Sudahlah tidak punya wang, dibebankan pula dengan tambahan bunga yang tidak mendatangkan kebaikan padanya. Manakala orang kaya yang terlebih keperluan akan lebih berlipat kali ganda kekayaannya. Bukankah ini zalim namanya.


Akhirnya, amalan riba ini akan mendatangkan risiko kepada negara dalam setiap lapangan kehidupan termasuk ekonomi, sosial dan politik. Akan berlakunya krisis ekonomi yang lembap dan mendatangkan inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga barangan. Jurang antara golongan kaya dan miskin juga akan melebar di samping salah agihan kekayaan yang berlaku antara individu dalam masyarakat. Hal ini akan menjejaskan kestabilan sesebuah negara.


Wallahua'lam


Mukhlisah Mardhiah
11 Disember 2010M / 5 Muharam 1432H

Permai Hill

December 6, 2010

Doa Akhir dan Awal Tahun


Bismillah..

Alhamdulillah.. pejam celik, pejam celik.. dah sampai ke tahun baru umat Islam.. Allah masih pinjamkan nyawa ini untuk terus menambah amal + ibadah + kebaikan dalam trek hidup kita sebagai seorang hambaNya.

Lebih 1400 tahun yang dahulu, Rasulullah ada berkata kepada kita menerusi sahabatnya, amiirul mukminin, Saidina Umar ibn al-Khattab, kata baginda ; "Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap manusia itu mengikut apa yang diniatkannya. Maka, sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya, hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya. Dan sesiapa yang hijrahnya itu kerana dunia yang diingininya atau kerana seorang perempuan yang ingin dikahwininya, hijrahnya itu mengikut apa yang ia berhijrah kerananya". - HR Bukhari dan Muslim.

Di tahun baru ini, suka untuk saya memetik kalam Allah sebagai renungan kita menerusi ensiklopedia cintaNya, al-Furqan; "Apabila kamu telah berazam, maka bertawakkallah kepada Allah!" -( Faiza 'azamta fatawakkal 'alallah )

Ayuh! Koreksi diri agar menjadi mukmin yang berjaya.
"Qad aflahal mukminuun!"

Ya Rabb, Ya Allah..
Jadikanlah tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya..

Bila umur semakin bertambah, makin dekatlah saat muka menghadap ke tanah.. untuk dihadapkan kepada Allah. Ya allah, bantulah kami.


Mukhlisah Mardhiah
Bangi Perdana,
1 Muharam 1432 H
October 26, 2010

Khas Utk Mahasiswa yang nak / sudah gred

1st gathering 2nd batch IKIP- Yarmouk at Kuantan

Tajuk : Perkongsian
Tarikh : 23 Oktober 2010 (Sabtu)
Masa : 10.30 pagi – 5.00 petang
Tempat : IKIP 5, Rumah Ust. Rasyimi di Bkt Rangin, Casa Brilliant – lama
Kehadiran : 14 orang (9 Temerloh, 5 Kuantan), 2nd batch IKIP-Yarmouk
Bersama : Dr. Mahyuddin, Ust Rasyimi, Ustzh Husna

Bismillah.

Assalamualaikum.

Tulisan ini sekadar perkongsian buat teman-teman yang tidak hadir dan hadir lewat ke gathering 2nd batch IKIP- Yarmouk di Kuantan tempoh hari. Juga buat pembaca yang boleh ambil manfaat darinya. Catatan saya 6 muka surat. Moga sama-sama berkongsi manfaatnya.

Untuk awalnya, jutaan kemaafan dipinta kerana program ini disusun secara drastik. Khamis maklumkan, Sabtu program. Sebab itu temanya tidak formal. Tidaklah diwajibkan, namun atas tujuan utama : menziarahi ust Mahyuddin yang akan berangkat ke tanah suci pada 28 Oktober ini. Berkemngkinan selepas ini kita akan menyusun satu lagi program bersama Vice President Academic IKIP – En. Airul Amri, Programme Director SOIS – Ust. Rasyimi, Ust Muin dan beberapa lecturer SOIS yang lain. Insyallah.

6 buah kereta, tapi semuanya tak penuh. Teringat kenangan kita dulu-dulu masa tengah belajar. Selalu konvoi ramai-ramai. Seronoknya kalau semua ada, terasa kosong sebab ada korum yang tak terisi. Sungguh! Rindu.. Terima kasih pada yang dapat menghadirkan diri. Macam-macam perkongsian. Saya balik pun dengan motivasi. Alhamdulillah.

10.30 pagi, kami berkumpul di IKIP 5. Di pintu masuk terbentang banner “IKIP Idol”. Allah! Gelombang baru di IKIP. Apakah ini?? IKIP 5 sunyi sepi. Hari cuti, kan. Kera pun takde. Cuti juga agaknya. Cuma ada En. Rahim yang duk menghiburkan kami, macam dulu-dulu. Kebetulan dia bertugas hari itu.Wasiat Dr. Mahyuddin di pejabat IKIP 5.

Asalnya plan nak jumpa ust Mahyuddin di rumahnya. Tapi disebabkan ust ada urusan di IKIP 5 pada hari itu, maka kami pun berkumpul di situ. Di pejabat sahaja. Muka ust semakin bulat. Makin bahagia agaknya. :p Sangat banyak perkongsian daripada Ust yang kami terima.

Kami bermula dengan setiap orang ditanya mengenai current activity masing-masing. Macam-macam lah yang keluar dari mulut. Kemudian ust menjelaskan sepatutnya 6 bulan sebelum pulang ke Malaysia kita sudah jelas dengan lorong mana yang akan kita pilih di Malaysia. Maksimum untuk berehat adalah selama 3 bulan sahaja. Kalau melebihi dari period tersebut, something wrong was happened.

Ada 3 pilihan hidup. 1) Bekerja. 2) Sambung belajar. 3) Full-time Relax.

1. BEKERJA

Bidang yang kita ceburi lebih menjurus kepada ‘policy maker’ dan bukannya ‘pelaksana polisi’. Contoh pelaksana polisi : yang bekerja di bidang marketing, sale, etc. Ramai orang boleh menjadi pelaksana polisi berbanding penggubal polisi. Dan biasanya graduan Timur Tengah lebih terdedah kepada teori ilmu dan hukum berbanding graduan di dalam bidang yang sama di Malaysia.

Maka, jawatan yang sepatutnya kita apply (bagi yang berminat untuk bekerja) adalah eksekutif atau penasihat atau pegawai shariah. Contoh : sekarang Suruhanjaya Sekuriti (SC) sedang mencari pakar di bidang Sukuk.

Jangan tertipu dengan jawatan kosong untuk ‘eksekutif kewangan’. Biasanya tawaran tersebut untuk bekerja di bidang ‘sale’. Kena capai tahap jualan tertentu dalam tempoh yang ditetapkan. Cukup bulan kena marah kalau tak capai target.


Cerita Pasal Resume

Semalam ust pesan untuk bawa resume bersama. Rupa-rupanya ust nak komen resume yang kita buat. Sebab peribadi seseorang boleh dibaca melalui tulisan dan cara dia mengurusnya.

[ I ] Cover Letter

Kalau mahu apply kerja, mestilah hantar resume. Namun kesilapan yang selalu dilakukan adalah tidak disertakan dengan ‘cover letter’. Boleh ditulis dalam bahasa Melayu. Lebih baik bahasa Inggeris.

Contoh tajuk : ‘Application for Shariah Post’.

Antara isinya, mesti dinyatakan kelulusan mana, pengkhususan apa dan hasrat untuk memohon jawatan apa. Kalau tidak, company tersebut akan serap di mana-mana bidang yang kosong.

Contoh : Saya ingin memohon jawatan penasihat shariah atau mana-mana yang berkaitan di syarikat tuan.

Pastikan resume di e-mailkan ke Human Resource (HR) dan bukannya cabang lain.


[ II ] Resume

Buat resume yang tersusun untuk memudahkan pembacaan majikan.
- Gambar boleh diletakkan di bahagian tepi.
- Susun maklumat di dalam satu row sahaja. Pembaca boleh scan terus ke bawah.
- Jika ada jadual, pastikan ada heading (kepala / tajuknya).
- Sebarang point yang melibatkan banyak tarikh, list kan yang latest dahulu.
- Boleh letak ‘expected income’ yang sesuai dengan bidang. (Biasanya diploma starting RM 1200, Degree RM1800 Master RM3000).
- Untuk bekerja, biasanya mereka tengok pengalaman. Jika tiada, mereka akan tengok extra-curricular activities (aktiviti ko-kurikulum) – antara ranking terawal yang akan diambil berat. CGPA tak pandang (jatuh ranking ke-10).
- Sertakan ‘refree’ – tempat rujukan. Tapi awas! Maklumkan dulu kepada tuan punya diri. Silap hari bulan, kalau dihubungi company mereka akan jawab ‘saya tak tahu saya adalah refree untuknya’. :p


[ III ] Follow up

Bagi sesiapa yang saje nak ‘test market’ (nak test dia ni laku atau tak), boleh hantar resume ke 10 company. Tapi peganglah betul-betul 4 daripadanya.

Cara follow up; selepas mail ke HR, selepas 2 minggu, jika tiada jawapan, call untuk dapatkan kepastian. Lebih baik sekiranya pergi sendiri ke company tersebut untuk ambil tahu perkembangan. Kesungguhan itu penting.

Biasanya, jika khidmat kita tidak diperlukan dalam masa terdekat, resume tersebut akan disimpan di dalam file company dalam tempoh 6 bulan. Kalau mereka nak pakai orang, file dibuka semula dan mungkin kita dipanggil. Namun, setelah tempoh 6 bulan, jika masih tiada jawapan, maka tiada lagi harapan untuk kita dipilih. Jadi, perbaharui resume anda dengan cara – hantar sekali lagi. Format yang sama pun tak mengapa.

Cerita Ust Din : 3 kali ust hantar resume ke IKIP.. 18 bulan tu!


Pilih kerja Kerajaan atau Swasta

Bagi yang berminat untuk kerja kerajaan, isi borang SPA 2 dan SPA 8. SPA 8 untuk Pahang, SPA 2 untuk Malaysia. Boleh pilih bahagian ekonomi atau perangkaan atau shariah, etc.

Untuk bekerja kerajaan punya 3 tapisan : Bertulis, verbal, dan kursus.

Biasanya yang dipilih adalah golongan pertengahan. Kata ust, yang dapat jawab semua betul atau banyak yang betul biasanya tidak ada harapan untuk dipilih. Sebab golongan ini biasanya ke bidang akademik.

Selain itu, boleh juga apply untuk bekerja dengan badan berkanun – bukan bawah kerajaan negeri, tapi ada kaitan dengannya. Contoh : Yayasan Pahang, di bawahnya Maahad Tahfiz Negeri.

Antara tempat yang boleh apply kerja : BNM, SC, IBFIM, ISRA.
Badan berkanun di Pahang : ASPA, PASDEC, YPPH.

2. SAMBUNG BELAJAR

Bagi yang berminat untuk sambung belajar, pilih untuk belajar full-time atau part-time. Sebaiknya jika pilih part time, pastikan waktu kelas disusun berdekatan supaya senang untuk ulang alik dari tempat kerja.

Ust sarankan untuk pilih coursework berbanding thesis. Lagipun graduan Timur Tengah memang kurang terdedah dengan methodologi penulisan dan research methodology. Jadi, pada awal-awal kelas (bagi yang pilih coursework) akan diajar method tersebut. Dan antara kelebihan lainnya, calon coursework boleh menghabiskan masternya dalam tempoh yang ditetapkan.

Gunakan waktu belajar Master untuk membina jaringan atau network. Ini kerana, jika kita ingin membuat phD kelak, kita bersendirian. Sekurang-kurangnya tempat rujukan dan kabel kita sudah berkembang. Sebab itu jika pilih coursework, sebaiknya pilih kelas bersama-sama dengan orang yang sedang bekerja. Boleh berkongsi pengalaman dengannya.

Pada sem pertama, setelah menerima supervisor, seharusnya terus berjumpa dengannya untuk kenal. Walaupun belum mula menulis, sebaiknya sediakan tajuk yang difikirkan untuk menulis sedari awal. Tak lah kelam kabut nanti.

Pilih universiti dan course yang sesuai. Bagi 1st class degree atau pelajar yang dapat ‘excellent’ dalam degree boleh terus apply phD tanpa Master. Cepat tapi lebih mencabar.


3. FULL-TIME RELAX

Ayat ust : duduk rumah, tunggu kena pinang.

Sungguhpun begitu, kalau betul lah pilih yang ke-3, janganlah lupakan terus perkara 1 dan 2 tadi. Sebab sampai satu tahap hidup bimbang kita akan menyesal dengan pilihan hari ini. Na’uzubillah.Bersama PD SOIS, Ust Rasyimi di rumahnya.

Tiada apa aktiviti berat pun di rumah ust. Tapi ada makanan berat! :p Sekadar jejak kasih bersama ust. Macam-macam cerita keluar, macam-macam gambar ditunjuknya. Maklumlah, tahun ini ust ke Jordan 2 kali.

Dengar cerita junior di Jordan dapat RM1K seorang, menumpang tuah. Belum lagi ++ duit lain. Senyap-senyap je ye.. ^_^ Duit persatuan dah bertambah kan. Alhamdulillah. Bolehlah terbitkan dah artikel ekonomi yang kami tinggalkan dulu!  - siri 1. Korang sambung lah siri 2.

Ust kata : Takde pun 2nd batch ni yang hantar resume ke IKIP. Takde ke yang nak mengajar SOIS?? – DMI dan DFI sekarang ditempatkan di IKIP 1. Bulan 12 ni Insyallah ada 2 orang lecturer Master dari YU yang akan start mengajar di IKIP 5.Bersama Lecturer Tersayang, Ustzh Husna.

6 biji kereta bergerak ke Casa Brilliat lama. Lepak di restoran berdekatan.

Ustzh makin jelita. ^_^ Kami sembang-sembang santai je, tapi berisi. Macam-macam topik yang disentuh. Pasal cita-cita, dakwah, investment, etc. Katanya best kerja di UMP. Lebih-lebih lagi bila dapat mengajar non-Muslim student. Boleh berdakwah kepada mereka juga. Walaupun 1 tempat dengan Ust Kamil tapi dah jarang jumpa. Masing-masing busy.

Sungguhpun begitu, kelebihan di IKIP; kita boleh close each other. Betul! Kita sangat bertuah ada lecturer seperti mereka.


Wallahu’alam.

Cukuplah sekadar di sini perkongsian ini. Biar semua dapat rasa apa yang kami rasa tempoh hari. Nak cerita perihal yang sama dekat setiap orang tak larat lah pula. Maka, inisiatif ini saya ambil bagi semua dapat manfaatnya. Seronok kalau semua ada. Tapi nak buat macam mana kan, memang susah.

Dah macam tulis laporan lah pula. Teringat kerja-kerja Setiausaha di Jordan dulu. Tu lah, dulu malas buat kerja.. :p

Ok. Akhir kata, moga dapat bersua dalam waktu terdekat ni. Yang penting – kita konvo sama-sama 13nov ni! C ya..

p/s : Perkara berbangkit : Alumni IKIP-Yarmouk. (Bila nak meeting?? Haha) Gathering setiap 5 tahun k! ;)


-Mukhlisah Mardhiah-

September 3, 2010

Ramadhan Kareem..


Bismillah...

Muslim mana yang tidak merasakan hangatnya kehadiran Ramadhan yang dinanti-nanti selama 11 bulan sebelumnya. Persediaan perlu dilakukan bukan sahaja untuk sambutan selepas Ramadhan (Syawal), bahkan sebelum dan semasa kedatangannya.

Ahlan Wasahlan ya Ramadhan.. ~ Selamat Datang Wahai Ramadhan..


Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barang siapa yang solat malam pada Ramadhan kerana iman dan ihtisab (mengharapkan ganjaran dari Allah), maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu." (HR. Bukhari)


Bila sampai di bulan Rejab dan Sya'ban, Rasulullah berdoa..

«اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَ حَصِّلْ مَقَاصِدَنَا»

"Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya’ban ini; sampaikanlah diri kami pada bulan Ramadhan; dan tunaikanlah keinginan-keinginan kami". (HR Ahmad)


Ya Ramadhaan.. Ya Syahru Tilawatul Quraan..
Wahai Ramadhaan, wahai bulan Tilawatul Quraan..

Ketika kehadirannya, para muslimiin berlumba-lumba mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Amalan digandakan sehingga 10 ke 700 kali ganda. Al-Quran dibaca dan ditadabbur di mana sahaja. Berjuzu'-juzu' dihabiskan dalam sehari. Suara-suara qaari kedengaran di sana sini. Masjid-masjid dipenuhi dengan makmum tarawikh yang diimamkan haafiz, hamlatul quran (orang yang membawa al-quran). Siaran-siaran televisyen dan radio dipenuhi dengan program-program quran dan keagamaan. MaashaAllah. Alangkah indahnya jika setiap hari adalah hari-hari di bulan ramadhan..


Namun hari ini, fasa ke-3 Ramadhan telah tiba..

هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَوَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ

"Ramadhan : bulan AWALnya adalah RAHMAT, perTENGAHannya adalah keAMPUNAN dan akhirnya adalah keMERDEKAan dari API NERAKA". (HR Ibnu Khuzaimah)


Allahumma baarik lana fima baqiya min Ramadhaan..
~Ya Allah, berkatilah hari-hari Ramadhan kami yang masih berbaki ini..

Masih belum terlambat bagi sesiapa yang masih belum khatam al-Quran, bersedeqah, berqiamullail, memperbanyakkan amalan-amalan sunnah, memperbanyakkan doa ~ mustajab bagi yang berpuasa dan menggandakan amalan-amalan seharian yang lainnya.. sebelum Ramadhan ini berlalu lagi..


Moga Allah menggolongkan kita dalam golongan ahli lailatul qadr ~ khairun min alfi syahar.. - lebih baik dari 1000 bulan.

Diriwayatkan daripada 'Aisyah, doa yang paling afdhal ketika bertemu dengan Lailatul Qadr, berkata Rasulullah 'alaihi salam :

اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فاعْفُ عَنِّي

“Ya Allah, ya Tuhanku! Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha pemaaf. Engkau suka memaafkan (dosa hamba-hambaMu). Maka maafkanlah daku (yakni ampunkanlah dosa-dosaku)”. (Riwayat Imam at-Tarmizi)


Ya Zal Juudi wal ihsan, Narjuu 'afwaka wal ghufraan..
~ Kami harap ampunan dan kemaafan dariMU..

Semoga kita menjadi jiwa yang baru selepas berlalunya Ramadhan ini..

Wallahu'alam..


Mukhlisah Mardhiah

24 Ramadhan 1431H
03 September 2010M
11.32pm
Irbeed, Jordan..

*Mode Ramadhan 4 Negara bermula : Syria-Jordan-Oman-Malaysia*

August 14, 2010

Al-Amanaat Al-Muqaddasah


Al-Amanat Al-Muqadassah


Bismillah

Suka untuk berkongsi mengenai salah satu buku yang dibeli di Ma’rad Kutub Suriah (Syria’s Bookfair 2010).


Tajuk buku : Al-Amanat Al-Muqadassah, fi Mathaf Qasr Tob Qabi bi Istanbul

(Khazanah yang Suci, di Muzium TopKapi, Istanbul)

Terbitan : Dar an-Nil, Turkiye

Harga sebelum diskaun : 3500 LS – Lira Suriah (RM280), selepas diskaun : 2300 LS (RM180)Alhamdulillah, semasa menziarahi Kota Istanbul, Turkiye tempoh hari, kami sempat melawati muzium TopKapi. Bayarannya 20 TL (Turkiye Lira) = RM50, bagi pengunjung dan percuma bagi warganegara yang memiliki kad melawat. MasyaAllah, kawasannya luas dan di dalamnya terdapat banyak muzium. Termasuklah muzium tempat tersimpan barang-barang peribadi Rasulullah, ahli bayt, nabi-nabi terdahulu dan sahabi.


Gambar menunjukkan proses mengangkut barang2 'Amanaat Muqaddasah' ke Istanbul sewaktu perang dunia pertama.Kotak buku ni, sebijik seperti tempat simpanan burdah Rasulullah..Semasa kami melawati tempat tersebut, keadaan agak sesak. Tidak berkesempatan untuk kami mengamati dan meneliti satu per satu khazanah tersebut. Terdapat juga beberapa khazanah yang tidak kami lihat. Namun, itu semua terdapat di dalam buku Al-Amanat Al-Muqadassah ini. Memanglah tidak ‘real’, tapi sekurang-kurangnya dapat memiliki dan menyimpan gambar-gambar tersebut. Di dalam muzium, kamera tidak dibenarkan.

..tempat simpanan Burdah Rasulullah (kanan), ayat alQuran dibaca tidak putus di sini sejak zaman berzaman..Antara hikmah lainnya, kalau melawati tempat tersebut hanya dapat melihat bekas simpanan khazanah-khazanah itu. Namun di dalam buku ini ditunjukkan sekali isi kandungannya. Sebagai contoh burdah (pakaian) Rasulullah.


..burdah Rasulullah.. (tengah)


..janggut Rasulullah....Bekas air Rasulullah....burdah Saiyyidah Fatimah..
..terdapat juga khazanah Nabi terdahulu.. seperti,

..tangan Nabi Yahya dalam peristiwa pembunuhannya..

Wahyu Al-Quran yang ditulis di atas kulit binatang..


Mashaf al-Quran yang pertama, dipercayai khat Saidina Utsman Radiallahu anh.

..dan baanyak lagi. Subhanallah, melihat gambar-gambar khazanah tersebut, masih tidak dapat digambarkan bagaimana kehidupan mereka dahulu, orang-orang yang menyebabkan kita berstatus Muslim pada hari ini.

Para Sahabat dan Tabi'in sanggup membelanjakan puluhan ribu dinar (emas) demi memiliki khazanah peribadi Rasulullah dek kerana keberkatan yang ada padanya. Rasulullah itu pada diri baginda seluruhnya adalah barakah, hatta peluh dan air liur. Subhanallah. Selain ditempatkan di muzium-muzium (Istanbul, Morrocco, dll), sebahagiannya juga dimiliki oleh para ulama dan orang Soleh yang mendiami bumi Syam dan sekitarnya.

Salamun alaika ya Rasulallah.. kami tagih syafaatmu di mahsyar kelak..

Moga dapat bersua denganmu..

Wallahu'alam.


Mukhlisah Mardhiah

Damascus, Syria

4 Ramadhan 1431H, diedit : 6 Ramadhan 1431H
August 8, 2010

Travel to Turkiey - 3rd @ Final Siri

Kesemua khalifah utsmaniyyah yang memerintah..


Hari Keenam : 2 Ogos 2010 (Isnin)


11.00 am : Alhamdulillah, sampai di otogar Antakya.

*Selepas deal, sepakat untuk sewa bilik tumpangan (ala-ala pansion = hostel) untuk satu malam. Guna toilet awam tapi dah tak perlu bayar.
Kos sewa : 10 TL / person.

*Perkara pertama masa baru sampai, nak cari internet, untuk bagitahu kawan-kawan di Syria bahawa kami balik lambat (terkeluar dari rancangan asal). Malangnya satu otogar ni terganggu talian. Semua CC tak berfungsi. Nasib baik ada pegawai yang baik hati bagi password wireless. Cukup bayar sekali je = 3 TL, guna sampai esok pagi.

*Alhamdulillah, masyarakat Antakya majoriti boleh berbahasa Arab. Mungkin disebabkan dah dekat dengan Syria.


2.00 pm : Ambil taxi ke Camii Habib Naccar (Masjid Habibun Najjar), kekasih Allah yang hidup pada zaman Nabi Isa.


3.00 pm : Jalan-jalan shopping di sekitar Antakya. Susah juga nak cari kedai yang murah-murah. So, sebenarnya better shopping di Istanbul, barang senang dapat, especially tshirt and jubah. Kalau di Antakya ni boleh la kalau nak shopping tannurah (skirt).


kaya dengan khat..7.30 pm : Ambil bas nombor 16 untuk kembali ke otogar (bas nombor 19 dan 20 pun boleh).
Tambang : 2 TL / person, period : setengah jam.

Malam : xtvt bebas dan rehat.Hari Ketujuh : 3 Ogos 2010 (Selasa)

9.00 am : Checkout pansion (hostel).

9.30 am : Ambil bas ke Sham. Yeay!
Tambang : 10 TL / person. Period : 6 jam.
“Gulee-gulee Turkiye : Good bye Turkiye!”

Cerita best pukul 11.30 am : Berhenti sekejap di ladang Pistachio, Halab (Aleppo), Syria.Tepi jalan je, tengah-tengah highway yang sangat panas. (Syria lebih panas dari Turkiye).


*Tengah asyik on call dengan anisah (guru quran), letak je phone, toleh belakang, dan nampak bas berwarna merah itu berlalu meninggalkanku. Ok, aku ditinggalkan. Terus set mind; ‘Tapi takkan aku akan bermalam di sini?? Mustahil’. Yang tak boleh terimanya, budget habis lah bus tu akan berhenti (bila kawan-kawan dah sedar akan ketiadaanku). Tapi bus tu tak berhenti, sampai lah bas tu dah mengecil di pandangan. Rupa-rupanya diorang tengah syok makan pistachio atas bas! Adeh! Nasib baik lah pakcik yang meniaga kacang ni nak hantar ke bus tu dengan jip dia. Naik je bus, semua orang tepuk tangan. Aduh.. macam drama la pulak. Memang menguji tahap ke’cool’an betul.


5.00 pm : Alhamdulillah, sampai juga di Karajat Pullman, Syria. Bersabar dengan driver bas yang memandu macam nak pergi pasar, so sampai lambat.
Maka berakhirlah kisah sebuah pengembaraan yang panjang. Alhamdulillah. Suka. Sebab sebelum ni ingat memang dah tak berpeluang dah nak ke Turkiye, tapi Allah punya rancangan..

Musafir memang mengajar erti sabar dan tabah. Perjalanan ini ibarat satu madrasah yang singkat, alias ‘daurah’. Pemusafiran juga ibarat tarbiah buat diri.. Ujian Allah tanpa henti. Kan doa orang yang sedang musafir dimaqbulkan Allah! May Allah bless our travel.


Thanks to all travel members.

Minta halal semua ye. Maaf Zahir Batin.

Moga permusafiran ini mengajar kita tentang SEsuatu atau LEBIHsuatu.
Barakallahufikum.


Mukhlisah Mardhiah


Damascus, Suria.

August 7, 2010

Travel to Turkiey - 2nd siri..sambungan : Travel to Turkiye 2nd siri..


Hari Ketiga : 30 Julai 2010 (Jumaat)

9.00 am : Ziarah maqam (markad) ayah kepada Syeikh Abdul Bakir, shopping di kawasan kedai mereka.


9.50 am : Pak cik polis hantar ke Terminal Adiyaman dengan keretanya, untuk ambil bus ke Sanliurfa. Yang best nya atas arahan polis, memang kami di’pass by hand’ dari satu kawasan ke satu kawasan, untuk pastikan kami selamat sampai ke Istanbul. Beli tiket ke Istanbul pun atas namanya. Fuhh.. bukan selalu dapat rasa ada bodyguard along the journey. “Se-vee yo-room – I like..”. May Allah bless u, pakcik polis.


11.00 am : Bertolak dari Adiyaman ke Terminal Sanliurfa.
Tambang ke Sanliurfa : 9 TL / person, Period : 2 jam.


12.35 pm : Tiba di Terminal Sanliurfa, terus ‘dibawa’ ke kaunter untuk bayar duit tiket ‘yang telah ditempah’. Naik bus ‘Urfa Seyahat’.
Tambang ke Istanbul : 65 TL / person, Period : 20 jam.

*Maka bermulalah kembali kisah sebuah pengembaraan yang panjang. Ke Barat Laut Turki. Yang rasa macam tak kena je dan rasa rugi sangat bila dapat tahu rupa-rupanya kami kena berpatah semula ke Gaziantep (tempat yang dah sampai semalam) untuk naik ke Istanbul. Bazir masa 24 jam. Redha je lah, nama pun ‘jalan-jalan’. Nasihat : belajar lah berkampung di dalam bus. Hu..


*Antara soalan yang paling banyak disoal oleh Turkish : “Nerelisniz?? – ben Malizia : Dari mana? – Asal Malaysia”.Hari Keempat : 31 Julai 2010 (Sabtu)

9.00 am : Alhamdulillah. Akhirnya sampai di Istanbul. That’s it. Lain lah pemandangannya berbanding negeri-negeri sebelum ni. Maklumlah, kawasan tumpuan pelancong, walaupun ibu negerinya adalah Ankara.


9.30 am : Ambil metro (keretapi bawah) ke Amniyet. Stesyen ke-5 dari tempat kami berada.

Tambang token : 1.5 TL / person.


10.00 am : Tiba di stesyen metro Amniyet, muhafazah Fateh. Tunggu kawan Turki, Muhammad Ali untuk bawa kami jalan-jalan sekitar Istanbul.

- Ziarah Camii Aylusunda. (dalam bahasa Turki : Camii = Masjid).

*Dalam masjid ni terdapat burdah (selendang) Rasulullah yang dihadiahkan kepada Uwais al-Qarny selepas kepulangannya tak dapat bertemu dengan Nabi. Tapi sayang, kami tak dapat masuk sebab tempat itu hanya dibuka pada bulan Ramadhan untuk dikunjungi.

..di jami' inilah.. Aylusunda..

10.30 am : Makan tengahari (stail Turki) di salah sebuah taman di Muhafazah Fateh, berlatarkan Masjid Sultan Muhammad Saleem. Muhd Ali yang support lunch kami. Pelbagai aneka roti dan makanan Turki, masakan mak (anne) dia pun ada.

- Then, ziarah masjid dan maqam Sultan Muhammad Saleem. Jelas terbentang kehalusan seni bina jami’ di sini.

..latar : Masjid Sultan Muhammad Saleem..


12.00 pm : Ziarah Masjid dan maqam Sultan Muhammad al-Fateh.

*Zaman dulu, kawasan jami’ ini lebih luas dari Dimasyq lama. Dan sekeliling kawasan tersebut dipenuhi dengan madrasah dari pelbagai aliran ilmu. Tapi lepas beberapa kali gempa bumi yang melanda Istanbul, kawasan ini telah menjadi semakin kecil, dan diganti dengan bangunan-bagunan baru yang tiada lagi bersejarah.

- Berjalan kaki dari Muhafazah Fateh ke Muhafazah Buyuksehir, lebih kurang 20 minit. Melalui kawasan library lama di jalanan. Bergambar di sepanjang jalan, termasuk di tugu ‘pasha’ al-fateh, kawasan tembok saliran lama, dll.


2.15 pm : Ziarah Masjid dan maqam Suleymaniah.

*Di luar kawasan maqam, ada seketul ‘hajarul aswad’ yang dibenam di atas pintu masuk. Kisah yang berlaku : pada zaman itu ada seorang pemuda pulang dari Makkah, membawa secebis hajarul aswad untuk Sultan Suleyman, dengan hasrat yang baik. Namun sangkaannya meleset. Sultan Suleyman murka dengan perbuatannya lalu dipelihara batu tersebut, sehinggalah beliau wafat dan minta batu itu disemadikan di kawasan maqamnya supaya tiada siapa yang mengambilnya. Wallahualam.

- Di tengah jalan, merasa ‘medya’ – kepah berisi nasi dan dititiskan lemon. Sedaap.. 1TL = 2 ketul yang besar, 3 yang kecil. Lamanya tak makan seafood. Tapi Muhammad Ali tak makan, sebab bermazhab Hanafi.

buka cengkerang kepah berisi nasi - perah lemon - nyummi..


3.15 pm : Ziarah maqam Sultan Abdul Hamid II.

- Melalui kawasan taman bunga dan tepi selat, ke Masjid Azraq (masjid Biru). Kebiruan tu sebenanrnya hanya terserlah pada waktu malam, dek kerana jenis mosaic yang digunakan, dan biasan air laut.

..pemandangan masjid biru dari atas..


..pemandangan masjid biru dari taman bunga..

- Bergambar di kawasan Masjid Ayasofia (dahulunya gereja). Tak sempat nak masuk, lagipun berbayar.


..Aya sofia..


- Masuk ke Topkapi (muzium, dll). Tiket : 20 TL / person. Di dalamnya juga terdapat pedang sahabi, beberapa barang Rasulullah – janggut, gigi, dll, tangan Nabi Zakaria, dll.


6.45 pm : Berjalan kaki balik ke stesyen bus dan ambil bus ke rumah Muhammad Ali.
Tambang : 1.75 TL / person.

*Percayakah anda kami telah berjalan sejauh 20 kilometer pada hari ini?? Fuh.. Allah je yang tahu letih dan lenguhnya seluruh anggota. Tapi berbaloi lah, Alhamdulillah.


7.30 pm : Singgah di rumah Muhammad Ali, asalnya nak ambil barang-barang je untuk bermalam menyewa di rumah pakciknya. Lastly, terborak lama dengan mak dan adiknya, Khadijah. Muka ayu habis tapi rupanya nak jadi guru taekwando. Mereka sangat meraikan tetamu, sehinggakan nak teman kami bermalam di rumah pakciknya. Jauh tu..


10.15 pm : Lepas habis segala perbincangan (nak duduk hotel lah, cari hostel lah), maka kami akur dengan kehendak mereka – bersama-sama menginap di rumah pakciknya di Habibler.

Berjalan kaki 15 minit ke kawasan menunggu bus, dengan beg gelas berat dan barangan penuh di tangan.
Tambang bus : 2 TL / person, Period : 1 jam.
Sewa rumah : 20 TL / person. (for unlimited period. Murah lah. Kalau hotel 50 / 70 TL satu malam.)


11.30 pm : Singgah di kedai runcit, beli barang untuk masak nasi – makan midnight. Nikmatnya dah 4 hari tak makan nasi. Rumahnya berbaloi. Semua perkakas lengkap, siap dengan dapur, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Comel.Hari Kelima : 1 Ogos 2010 (Ahad)

10.30 am : Selesai kemas rumah penginapan, dan selepas siapkan bekal – nasi goreng dan mee goreng, ambil bas panjang warna hijau ke muhafazah Ayyub.
Sewa rumah : 500 LS / person. = 20 TL
Tambang bas Habibler ke Ayyub : 1.85 / person.


11.30 am : Ziarah maqam Sultan Ayyub Al-Ansary.
Dan beberapa sahaby -


12.30 pm : Naik feri dari Eyup Iskelesi, ke Uskudar Iskelesi.
Tambang : 1.5 TL / person, period : sejam.

..pemandangan di kawasan feri dan bot..


..pemandangan dari atas feri..


-Jalan-jalan di Bosphorus, makan ‘medya’ lagi.


-Projek keretapi bawah laut sedang dijalankan.

*Tengah-tengah syok ambil gambar, tiba-tiba terjatuh tembok. Aduh. Terkulai 2 jari kaki, bergegar satu kawasan. Alhamdulillah tak de apa-apa, kasut je tercalar, huh. Nasib baik jauh sikit je dari laut.
4.20 pm : Ambil feri semula untuk balik.
Tambang : 1.5 TL / person, period : setengah jam.

-Jalan kaki ke stesyen bas, ambil bas ke terminal utama (otogar).
Tambang : 1.5 TL / person.


6.00 pm : Ambil tiket ke Antakya – jam 7.30 pm, bus JET.
Tambang : 50 TL / person, period : 16 jam.
*Kembali melalui perjalanan yang panjang... berfikir dan berfikir aktiviti terbaik dalam bus..


...to be continue to the final siri.. - 3rd siri


~Mukhlisah Mardhiah~

Travel to Turkiey - 1st siri


** TRAVEL TO TURKIEY **

Lokasi : Turkiye
Matawang : Lira Turki (100USD = 150TL)
Tarikh : 28 Julai 2010 – 03 Ogos 2010 (7 hari)
Budget : 250 USD sahaja
Travel Members : 6 persons (Faris, Hidayah, Mard, Syida, Aini, Nur)

***p/s : 100 USD = 4600 LS, 10 LS = RM0.75

Bismillah. Diari diselak..

sebahagian buku dan peta Turkiye yang kami bawa sebagai panduan.Hari Pertama : 28 Julai 2010 (Rabu)


8.30 pm : Berkumpul di Mauqif Abu Nur, Rukn Deen, Syria.
- Ambil servis (van) Duwar Syimali ke Karajat Pullman (terminal bus).
Tambang : 10 LS / person, period : 30 minit.

*Siap bawa makanan untuk bertahan beberapa hari, Turkiye kan mahal. So, untuk 4 orang, kos = 600LS. (nasi goreng, roti telur, kek, maggi 4 bungkus sorang, ‘ish, air sorang sebotol besar, dll).


10.30 pm : Bus JET bergerak, after ticket confirmation.
Tambang ke Gaziantep, Turkiye : 1200 LS /person, period : 11 jam.

*Yang best nya tentang bas-bas untuk jalan jauh ni, mereka ada sediakan minum dan makan ringan. Ikutlah nak pilih air panas ke, jus atau air gas. Air mineral non-stop.Hari Kedua : 29 Julai 2010 (Khamis)


2.00 am : Transit di Bab Hawa, Syria untuk urusan keluar border Syria.
Kos keluar border : 550 LS
-Transit di border Turkiye untuk urusan masuk Turkiye.


5.00 am : Tiba di Terminal Antakya, Turkiye.
- Tukar bus untuk terus ke Gaziantep. (2 kali bus..) *bus kat sini sume cute2.

*Dapat tengok pemandangan matahari terbit di kawasan pertanian dan penternakan, penuh kehijauan di sebalik gunung ganang dan kincir angin. Nyamuk pun banyak! :p9.30 am : Tiba di Terminal bas Gaziantep.

*Terpikat dan terpegun dengan kebersihan dan cantiknya pemandangan Turkiye. Namun mula sakit hati dengan masyarakatnya yang tak pandai berbahasa Inggeris or Arabic. Fuhh, start study Turkish Language. Berjasa buku us. Muhammad bagi pinjam – “Turkiye”. Last bahasa perantaraan : bahasa isyarat lah.. (nak memahamkan bahasa punya pasal, dah banyak bas yang terlepas. Aduh! Habis masa macamtu je..)

* Sistem tandas mereka kebanyakannya menggunakan sistem haba. Jimat letrik. Pandai! (sepanjang duduk Turkiye, antara belanja yang paling tinggi adalah belanja masuk tandas. Huh. Ini adalah kenyataan. 1TL / 75qursh / 50qursh. Bay – Lelaki, Bayan - Perempuan).


12.00 pm : Ambil bas ke Sanliurfa.
Tambang : 15 TL / person, period : 2 jam.


2.10 pm : Tiba di stesyen bus Sanliurfa – “Sanliurfa Sehirlerarasi Otobus Terminal”.
- Ambil taxi ke Maqam Saidina Ibraheem Khalilullah.
Tambang : 15 TL / taxi, period : 20 minit.

*Asalnya nak jalan kaki je, lepas gaduh dengan taxi drivers tak dapat taxi panjang. Tapi bila fikir tengah-tengahari, dengan sejam pula nak berjalan, so, berhimpitlah taxi kecil 6 orang.. ahsan.


2.50 pm : Tiba di kolam tempat Nabi Ibrahim dibakar – kisah baginda dicampak dalam api.

MasyaAllah. Luas tempatnya. Dan baanyak sangat ikan, dikatakan arang-arang yang digunakan untuk membakar tu berubah menjadi ikan. Wallahu’alam

..kami ber5..


..boleh bagi makan ikan..


4.15 pm : Ambil bas awan kembali ke Terminal bas. 2 kali bas..
Tambang : 50 qursh + 1 TL = 1.5 TL / person.

*Melihat masyarakat Sanliurfa di jalanan. Banyak juga university di sini.. swasta mungkin.

4.50 pm : Tiba di Terminal bas Sanliurfa. Rehat depan aircond. Fuhh.. leganya. Bebas sekejap daripada kepanasan matahari yang membakar.

5.45 pm : Ambil bas ke Adiyaman.

Tambang : 10 TL / person, period : 1.5 jam.

*Subhanallah, pemandangannya cantik. Mula keluar dari kesibukan kota dan bangunan batu yang bertebaran. Banyak kawasan yang menghijau, sesekali diselangi sungai, tasik dan tali air.

*Lega bila dapat kenal dengan seorang penumpang Turkish, perempuan, guru bahasa Inggeris. Alhamdulillah. Dia banyak membantu.


7.10 pm : Tiba di Adiyaman.
*Berkira-kira untuk ke kawasan bersejarah raja Namrud, namun disebabkan kos yang agak mahal – 28 TL / person, maka plan dibatalkan. Terus jalan kaki ke terminal bas untuk cari tiket ke Ankara, meneruskan perjalanan. “Otogar nerede?? – Stesyen bas mana??”


7.45 pm : Ya Allah, ujian apakah ini..
*Semua kaunter bus menyatakan bas terakhir untuk ke Ankara adalah pada jam 7.30pm. Gulp, 15minit lepas je. Next bus- petang esok. Ada yang dah habis tiket ke Istanbul sampai hari Isnin. Nasib baik ada 1 syarikat bus tu sediakan air-manis-sejuk percuma. Alhamdulillah, nikmatnya. Suka hati je tambah banyak kali, walhal tak beli pun tiket mereka. Then, berfikir, merancang, berjalan, bertanya… dan akhirnya…

..bored menunggu??..

10.00 pm : Dapat 2 berita : sedih dan gembira.
-Sedih : bila baru dapat tahu ‘there are no single bus out from here till tomorrow at noon’.


-Gembira : Subhanallah, ada seorang polis trafik yang sedang bertugas, baik hati orangnya, anak murid kepada Syeikh Abdul Bakir, Tarekat Naqsyabandiah. Dia call syeikh (masatu syeikh dekat Istanbul – 15jam dari Adiyaman) dan syeikh yang merupakan ahli Bayt Rasulullah jemput kami menginap di madrasahnya, “Manzeel” namanya.

Maka bermulalah hari kami diawasi oleh seorang polis yang berpangkat Koperal, berhimpit 6 orang dalam kereta mewahnya. Dia tidak pernah belajar bahasa Arab secara formal, tapi komunikasinya ahsan (better) untuk kami fahami berbanding Turkish yang lain.

Perjalanan ke Manzeel yang memakan masa selama sejam 20 minit itu diisi dengan pelbagai cerita darinya. Dia kata walaupun dah lama duduk di kawasan tu, tapi dia tak pernah ziarah tempat Namrud. Sebab tepat tu dilaknat. Rasa macam kelakar dan MasyaAllah je bila sampai di T junction; kanan ke Manzeel, kiri ke kawasan Raja Namrud. Bila fikir balik, asalnya kami datang situ nak pergi ke kawasan Namrud, tapi Allah punya rancangan, diganti dengan yang jauuh lebih baik.


11.30 pm : Tiba di Manzeel. Subhanallah. Menakjubkan.

Sepanjang perjalanan kami tadi, sunyi sangat, tak nampak orang, kereta pun tak banyak, kawasan pedalaman lah. Tapi bila sampai je di Manzeel, semua orang sedang bekerja. Semuanya pengikut tarekat dan murid yang belajar di madrasah ni. Ada sekumpulan yang sedang menyusun batu di jalanan, ada yang menyiram pokok dengan penuh hikmah, ada yang sedang menjaga dan membersihkan kedai-kedai yang beraneka. Semua orang seolah-olah tak tahu penat dan tidur. Sepanjang masa kawasan ni tak lengang dengan suara-suara manusia, hatta jam 2-3 pagi. Yang lagi MasyaAllah nya bila kami masuk kawasan rumah isteri dan anak-anak syeikh, seolah-olah berada di Taman Syurga. (tak tahu nak describe macamana). Memang terpegun. Orang-orang nya pun macam bidadari.. Fuhh.. Tak terkelip mata. Bagai orang planet Marikh masuk ke taman larangan Bumi dibuatnya. ….. (tapi tak boleh ambil gambar).


..sebahagian kawasan Manzeel ..

..to be continue to 2nd siri..
~Mukhlisah Mardhiah~

July 9, 2010

Ahleen Ya Suria..

Bismillah.

Ahleen Ya Suria..

Alhamdulillah. Akhirnya hajatku dan sahabat untuk sampai di bumi Syam, Syria sebelum pulang ke Malaysia dikabulkan Allah. Walaupun mengikut perancangan asalnya, Yemen lebih menjadi pilihan. Kota Damsyiq, atau asalnya dari kalimah Dam Syaqiq (darah saudara kandung), merupakan antara kota tertua di dunia. Masakan tidak, selepas pertemuan semula Adam dan Hawa di bumi, di sinilah tempat mereka membesarkan Qabil dan Habil yang akhirnya membawa kepada peristiwa pembunuhan manusia yang pertama, di atas Jabal Qasiyuun.

“Jikalau ingin belajar bahasa Arab, belajarlah di Syria. Jikalau ingin belajar kitab, menuntutlah di Yemen”, begitulah kata-kata seorang teman sebelum kami ke sini. Atas sebab ketidakstabilan politik Yemen pada ketika itu, maka kami lebih cenderung memilih Syria, disamping kos ke sini dari Jordan agak murah, hanya menggunakan jalan darat berbanding ke Yemen perlu menggunakan jalan udara.

Inilah Kota Dimasyq yang disebut-sebut ramai manusia, kota yang punya 7 pintu masuk. Kota ini juga pernah menyaksikan kegemilangan pemerintahan Bani Umayyah. Lihat sahaja Masjid Umawi yang gah terbina di tengah Damsyiq dan Halab, bukti kemegahan Islam pada suatu ketika dahulu. Rasulullah juga pernah menjamin keamanan kota ini.


Hari Pertama dan Kedua

Alhamdulillah, kami sempat melewati sekitar Homs dan Dimasyq, menziarahi maqam para sahabat dan ahli Bayt Rasulullah. Antaranya :

1) Saidina Khalid Al-Walid
2) Abdul Rahman ibn Khalid, anak Saidina Khalid Al-Walid
3) Saidina ‘Ubaidillah ibn Umar Al-Khattab
4) Umar ibn Abdul ‘Aziz, di Homs
5) Syeikh Khalid an-Naqsyabandi
6) Ibn ‘Araby
7) Saidina Mu’awiyah ibn Abi Sufyan
8) ‘Abdul Malik ibn Marwan
9) ‘Abdullah ibn Ummi Maktum
10) Syeikh Muhammad Badruddin Al-Hasany, muhaddith
11) Ummu Habibah, isteri Rasulullah
12) Ummu Salamah, isteri Rasulullah
13) Saidina Bilal bin Rabah, muaddzin Rasulullah
14) ‘Aus as-Saqafi
15) Abi Abdullah Muhammad bin Abu Bakr
16) Sultan Mahmud Az-Zanki, (mimpikan Rasulullah ketika jasad baginda ingin diculik 2 Yahudi)
17) Abu Hurairah R.A
18) Umar ibn Abdul ‘Aziz, di Halab
19) Maqam Arba'in, peristiwa Habil dan Qabil

Di sesetengah tempat, keadaan agak menyesakkan, khususnya di kawasan yang didiami oleh puak Syiah. Sesekali anak mata terleka melihat gerak geri mereka yang agak berbeza daripada kebiasaan. Responnya cukup sekadar memandang sesama kami, kemudian tersenyum.

Sepanjang pasar yang agak sesak juga terdapat banyak maqam orang-orang soleh. Bak kata Arab, “ ‘Aady..” (biasalah..).. Di sini memang begitu. Di Mesir juga begitu. Baru 2-3 langkah perjalanan, bersua lagi dengan maqam yang seterusnya. Setengahnya terpelihara, setengahnya seolah-olah diabaikan.Hari keempat

Alhamdulillah, mengikut rombongan Kak Sarah dan family, sempat juga kami menziarahi Ma’lula, Homs, Hama dan Halab. Antaranya :
1) Laluan lari Nabi Isa, di Ma’lula (kawasan kependudukan Nasrani)
2) Masjid Khaleed al-Waleed, di Homs
3) Kincir air, di Hama
4) Qal’ah Salahuddin dan Suqq, di Halab

Walapun hanya menziarahi beberapa tempat, namun disebabkan jarak satu tempat dengan tempat yang lain agak jauh, perjalanan kami yang bermula selepas Subuh itu berakhir pada jam 1 pagi. Sungguh-sungguh meletihkan.


*********

Masyarakat Arab Syria punya dialek percakapan yang lebih lembut berbanding masyarakat Arab di negara selainnya. Bahasa Arab Fushah juga lebih diterima dan digunakan berbanding bahasa Arab ‘Ammy (pasar). Setakat ini, tidak pernah lagi saya menjumpai orang Syria yang tidak pandai berbahasa Arab Fushah, sebagaimana saya menjumpainya di banyak tempat ketika di Jordan. Alhamdulillah.

Bercerita mengenai reka bentuk rumah masyarakatnya juga sangat unik. Pokok di dalam rumah??, biasalah.. dan biasanya panorama ini hanya terdapat di ‘Bayt ‘Araby’ (rumah lama Arab). Sesetengahnya pula punya sudut yang tidak beratap, menadah cahaya matahari terus dari langit. Unik.

Semoga dengan hari yang berbaki ini, saya dapat bertemu lagi dengan perkara yang tidak mungkin saya akan menjumpainya di Malaysia. Entah bila lagi akan menjejaki Dataran Syam ini..

Wallahu’alam


Mukhlisah Mardhiah
06 Julai 2010 (Selasa)
6.48 am
Rukn Deen, Jamiah Abu Nuur.


p/s : -Petang semalam ketika berjalan di area Bramkeh, saya ternampak ukuran suhu ketika itu adalah 53 darjah celcius. Benarkah???
- Maaf kepada kawan-kawan atau saudara mara (atau keluarga angkat, dan sesiapa yang menanti) yang tak sempat dimaklumkan tentang kelewatan kepulangan kami ke tanah air..